Dokumentace API – Hledání parcel

Toto je popis starší verze služby pro hledání parcel. Doporučujeme používat aktuální verzi.

Webová služba pro hledání parcel je k dispozici na adrese:

 • https://secure.smartform.cz/smartform-ws/searchParcel/v1

Vlastnosti dotazu

Dotazy musí být posílány metodou POST. Data jsou posílána ve formátu JSON s kódováním UTF-8.

Hlavička http requestu musí obsahovat následující položky:

název hodnota
Content-type application/json
Accept application/json

Struktura dotazu a odpovědi

Následuje referenční struktura dotazu a odpovědi. Objekty jsou zachyceny ve formě pseudokódu pro lepší pochopení struktury.

Dotaz

/** 
 * Dotaz hledání parcel.
 * 
 * Vždy musí obsahovat 
 * - identifikaci katastrálního území, tedy "cadastralUnitName" nebo "cadastralUnitCode".
 * - číslo parcely, tedy dvojici "number1" a "number2" nebo "wholeNumber". 
 */
class SearchParcelRequest 
{
  /** Heslo - pokud jej nemáte, získáte ho v administraci na https://admin.smartform.cz */
  string password;

  /** Název katastrálního území */
  string cadastralUnitName;

  /** Kód katastrálního území */
  int cadastralUnitCode;

  /** První číslo parcely. V Česku slouží pro zadání kmenového čísla. */
  int number1;

  /** 
   * Druhé číslo parcely. V Česku slouží pro zadání poddělení čísla.
   * 
   * Když je zadáno "number1" a není zadáno "number2", hledají se jen parcely bez poddělení čísla. 
   */
  int number2;

  /** 
   * Celé číslo parcely.
   * 
   * Může mít následující tvary:
   *  321
   *  321/45
   *  st 321
   *  st. 321/45
   *  pp 321/45
   *  pp. 321
   */
  string wholeNumber;
  
  /**
   * Typ číslování.
   * 
   * V Česku některé katastrální území používají dvě číselné řady: pro stavební pozemky a pro
   * ostatní pozemky.
   * 
   * Nepovinný vstup.
   */
  ParcelNumberingType numberingType;

}

Odpověď

/** Odpověď hledání parcel. */
class SearchParcelResponse 
{
  /** Zdali vůbec došlo k hledání parcel a hledání proběhlo v pořádku */
  ResultCode resultCode;

  /** Typ výsledku hledání parcel. */
  ResultType resultType;

  /** Nalezené parcely. */
  List<Parcel> parcels;

  /** Doplňující vysvětlení k výsledku hledání. Např. když je vstup zadán špatně nebo když dojde k nějaké chybě. */
  string message;
}

Další objekty

/** Typ výsledku hledání parcel. */
enum ResultType 
{
  /** Byla nalezena právě jedna parcela. */
  HIT,

  /** Nebyla nalezena žádná parcela. */
  NOTHING,

  /** Bylo nalezeno více parcel.*/
  MANY,

  /** Nebyla nalezena žádná parcela, protože vstupní data obsahují nějaký závažný nedostatek. */
  BAD_INPUT
}  
/** Parcela */
class Parcel 
{
  /** ID parcely. (V Česku ID podle databáze RÚIAN) */
  int id;

  /** Dvoupísmenný ISO kód státu */
  string countryCode;

  /** První číslo parcely. */
  int number1;

  /**
   * Druhé číslo parcely.
   * V Česku se jmenuje poddělení čísla a udává se za lomítkem (nepovinné).
   */
  int number2;

  /**
   * Typ číslování.
   * 
   * V Česku některé katastrální území používají dvě číselné řady: pro stavební pozemky a pro
   * ostatní pozemky.
   */
  ParcelNumberingType numberingType;

  /** Typ parcely */
  ParcelType type;

  /** Katastrální území – kód */
  int cadastralUnitCode;

  /** Katastrální území – název */
  string cadastralUnitName;

  /** Kód obce */
  int municipalityCode;

  /** Název obce */
  string municipalityName;

  /** Výměra v m2 */
  double area;

  /** Hranice ve formátu geoJSON v souřadnicovém systému WGS84 (GPS) */
  json border;

  /** Souřadnice */
  Coordinates coordinates;
  
  /** Seznam adresích míst na parcele */
  List<AddressReference> addresses;
}
/**
 * Číselné řady parcel.
 * 
 * V Česku existují v některých katastrálních územích dvě číselné řady parcel, 
 * jedna pro takzvané pozemkové parcely a druhá pro stavební parcely.
 * 
 * Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Parcelní_číslo
 */
enum ParcelNumberingType 
{
  /** CZ: Stavební parcely */
  BUILDING,

  /** CZ: Pozemkové parcely */
  OTHER
}
/** Způsob využití parcely */
enum ParcelType 
{
  /** Orná půda */
  ARABLE_LAND,

  /** Chmelnice */
  HOP_GARDEN,

  /** Vinice */
  VINEYARD,

  /** Zahrada */
  GARDEN,

  /** Ovocný sad */
  ORCHARD,

  /** Trvalý travní porost */
  GRASS,

  /** Lesní pozemek */
  WOOD,

  /** Vodní plocha */
  WATER,

  /** Zastavěná plocha */
  BUILDING_AREA,

  /** Ostatní plocha */
  OTHER
}
/** Stručná informace o adrese */
class AddressReference 
{
  /** Kód adresy */
  long code;

  /** Dvoupísmenný ISO kód státu */
  string countryCode;
  
  /** Celý název adresy */
  string wholeName;
}
/** Souřadnice */
class Coordinates 
{
  /** Typ souřadnic */
  CoordinatesType type;

  /** Souřadnice JTSK – osa X */
  double jtskX;

  /** Souřadnice JTSK – osa Y */ 
  double jtskY;

  /** GPS – šířka */
  double gpsLat;

  /** GPS – délka */
  double gpsLng;
}
/** Typ souřadnic */
enum CoordinatesType 
{
  /** Souřadnice jsou přesné (např. ukazují na konkrétní adresu) */
  EXACT,
  
  /** Souřadnice ukazují na střed oblasti (např. střed obce) */
  CENTER,
  
  /** Výsledná souřadnice je dána výpočtem (např. průměr souřadnic adres z jedné ulice) */
  APPROXIMATE
}
/** Výsledek dotazu. */
enum ResultCode 
{
  /** Volání service proběhlo v pořádku. */
  OK,
  
  /** Při volání service došlo k chybě. */
  FAIL
}

Tabulka typů v pseudokódu

typ v pseudokódu typ v JSON
třída (class) vnořený objekt
výčet (enum) řetězec se jménem vybrané položky
List pole
Map objekt – klíče a hodnoty se stanou položkami objektu
string řetězec
int číslo
double číslo
boolean boolean
char (jeden znak) řetězec