Dokumentace API – Našeptávaní adres

Toto je popis starší verze služby pro našeptávání adres. Doporučujeme používat aktuální verzi.

Webová služba pro našeptávání adres je k dispozici na adrese

 • https://secure.smartform.cz/smartform-ws/oracle/v7

Autentizace

Služba využívá autentizační metodu Basic authentication. Jako jméno použijte uživatelské ID (clientId), které získáte po přihlášení do administrace v pravém horním rohu. Heslo si můžete zobrazit v administraci na záložce „Smartform Web Services“.

Při neúspěšné autentizaci vrací služba HTTP kód 401.

Vlastnosti dotazu

Dotazy musí být posílány metodou POST. Data jsou posílána ve formátu JSON s kódováním UTF-8.

Hlavička http requestu musí obsahovat následující položky:

název hodnota
Content-type application/json
Accept application/json

Struktura dotazu a odpovědi

Následuje referenční struktura dotazu a odpovědi. Objekty jsou zachyceny ve formě pseudokódu pro lepší pochopení struktury.

Dotaz

class OracleRequest
{
  // Identifikace dotazu
  int id;
  
  // Obsah formulářových políček
  // Očekává se jedna z těchto kombinací:
  // * STREET, NUMBER, CITY, ZIP, COUNTRY
  // * STREET_AND_NUMBER, CITY, ZIP, COUNTRY
  // * WHOLE_ADDRESS, COUNTRY
  // * MUNICIPALITY_AND_DISTRICT, COUNTRY 
  Map<InputOracleFieldType, string> values;
  
  // Které políčko se právě edituje
  InputOracleFieldType fieldType;
  
  // Kolik maximálně našeptaváných možností se má vrátit
  int limit;
  
  // Seznam preferenčních nebo filtračních oblastí.
  // Umožňuje nastavit seznam obcí, okresů nebo krajů, na které se má našeptávání omezit,
  // popřípadě mají být při našeptávání upřednostněny.
  //
  // Při nastavování našeptávací oblasti se mohou hodit kódy krajů, okresů a obcí.
  SuggestContext suggestContext;
  
  // Konfigurace – umožňuje měnit standardní chování web-service, můžete ponechat prázdné
  Map<OracleConfigurationField, string> configuration;
}

Odpověď

class OracleResponse
{
  // Výsledek dotazu
  ResultCode resultCode;
  
  // Detailní popis chyby (pokud je resultCode == FAIL)
  string errorMessage;
  
  // Identifikace dotazu - pro kontrolu (mělo by být shodné s číslem v dotazu)
  int id;
  
  // Seznam návrhů našeptávače
  List<AddressSuggestion> suggestions;
}  

Další objekty

// Typy políček ve formuláři
enum InputOracleFieldType
{
  // číslo domu 
  NUMBER,
  // ulice a číslo domu
  STREET_AND_NUMBER,
  // ulice
  STREET,
  // obec (může obsahovat i část obce, poštu) 
  CITY,
  // obec a okres
  MUNICIPALITY_AND_DISTRICT,
  // PSČ
  ZIP,
  // celá adresa
  WHOLE_ADDRESS,
  // Stát – může nabývat hodnot "CZ" a "SK"
  COUNTRY
}
// Našeptávací kontext. Umožňuje zúžení oblasti našeptávání.
//
// Kontexty jsou dvojího druhu:
// - filtrační – pak lze zadat jen adresy ze zadané oblasti
// - preferenční – daná oblast bude mít při našeptávání přednost
class SuggestContext {

  // typ kontextu
  SuggestContextType type;

  // vymezení oblasti našeptávání: seznam kódů obcí, okresů a krajů
  List<SuggestContextItem> items;
}
// Typ našeptávacího kontextu.
enum SuggestContextType {

  // Filtrační našeptávací kontext: našeptávají se jen adresy z oblasti zadané našeptávacím kontextem.
  FILTER,

  // Preferenční našeptávací kontext: adresy z oblasti našeptávacího kontextu jsou při našeptávání upřednostněny.
  PREFERENCE
}
// Položka našeptávacího kontextu.
class SuggestContextItem {

  // typ položky našeptávacího kontextu
  SuggestContextAreaCodeType codeType;

  // kód obce, kraje nebo okresu
  //
  // Při nastavování našeptávací oblasti se mohou hodit kódy českých krajů a okresů. 
  // Kódy obcí získáte v demu web-service s validací názvu obcí.
  int code;
}
// Typ položky našeptávacího kontextu
enum SuggestContextAreaCodeType {

  // Kód obce
  MUNICIPALITY_CODE,

  // Kód okresu
  DISTRICT_CODE,

  // Kód kraje
  REGION_CODE
}
// Seznam konfiguračních políček – tato políčka mění standardní chování našeptávácí web-service.
// Žádné z těchto políček není v konfiguraci povinné.
enum OracleConfigurationField
{
  
  // Když do konfigurace requestu přidáte položku "SK_BRATISLAVA_KOSICE_UNDIVIDED":"true",
  // budou při našeptávání obcí pomocí vstupního políčka MUNICIPALITY_AND_DISTRICT
  // slovenská města Bratislava a Košice považovány za jednu obec 
  // (v registru slovenských adres totiž obce Bratislava a Košice nejsou, 
  // jsou tam jen jejich části, např. „Košice – Džungla“).
  SK_BRATISLAVA_KOSICE_UNDIVIDED,
  
  // Když do konfigurace requestu přidáte položku "CZ_PRAHA_DIVIDED_INTO_10_PARTS":"true",
  // budou do našeptávání obcí pomocí vstupního políčka MUNICIPALITY_AND_DISTRICT
  // zahrnuty i pražské obvody (Praha 1 – Praha 10). Naopak se nenašeptává samotná Praha.
  CZ_PRAHA_DIVIDED_INTO_10_PARTS
  
}
// Jedna položka nabídky pro našeptávač.
class AddressSuggestion
{
  // Pro které políčko je návrh určen
  OutputOracleFieldType fieldType;
  
  // Hodnoty určené formulářovým políčkům.
  Map<OutputOracleFieldType, string> values;
  
  // Doplňující příznaky k našeptávané položce
  // Seznam příznaků a jejich defaultních hodnot najdete v AddressSuggestionFlag
  // Příznak může chybět, pokud nemá v daném kontextu smysl nebo pokud nabývá defaultní hodnoty
  Map<AddressSuggestionFlag, string> flags;

}
// Typy políček v AddressSuggestion
// Obsahuje všechna políčka z InputOracleFieldType plus některá navíc
enum OutputOracleFieldType
{
  // číslo domu 
  NUMBER,
  // ulice a číslo domu
  STREET_AND_NUMBER,
  // ulice
  STREET,
  // obec (může obsahovat i část obce, poštu) 
  CITY,
  // obec a okres
  MUNICIPALITY_AND_DISTRICT,
  // obec
  MUNICIPALITY,
  // okres
  DISTRICT,
  // kraj
  REGION,
  // PSČ
  ZIP,
  // celá adresa
  WHOLE_ADDRESS,
}
// Seznam možných příznaků v AddressSuggestion
enum AddressSuggestionFlag
{
  // zdali návrh obsahuje celou adresu
  // hodnoty: "false" (defaultní), "true"
  WHOLE_ADDRESS,
  // při našeptávání obcí značí, že u dané obce není třeba uvádět okres
  // hodnoty: "false" (defaultní), "true"
  UNIQUE_MUNICIPALITY,
}
/** Výsledek dotazu. */
enum ResultCode 
{
  /** Volání service proběhlo v pořádku. */
  OK,
  
  /** Při volání service došlo k chybě. */
  FAIL
}

Tabulka typů v pseudokódu

typ v pseudokódu typ v JSON
třída (class) vnořený objekt
výčet (enum) řetězec se jménem vybrané položky
List pole
Map objekt – klíče a hodnoty se stanou položkami objektu
string řetězec
int číslo
double číslo
boolean boolean
char (jeden znak) řetězec